Ambistas / Anvistas ye un proyeuto naxiu en 2013 d’a man de l’asoziazión cultural O Trango e continau dende 2014 por a Soziedá Cultural Aladrada en a mesma endrezera d’un esprito actibista e desintresau por a luenga aragonesa. Iste proyeuto documental naxió con a creyazión d’una pelicula que a suya fin ye aduyar a la soziedá aragonesa e forana a amanar-se a la situazión e perspeutibas de futuro de l’aragonés dende una pluralidá de bozes e sensibilidaz. Ta fer real ista faina, contemos con os propios protagonistas, a chen que en as zagueras decadas ha treballau por a superbibenzia d’a luenga aragonesa: fabladors natibos, neofabladors, estudiosos, artistas, mayestros, escritors…

D’atra man, empentando iste treballo tamién prebemos de creyar un clima de reflexión entre todas as presonas que adedicamos en bella mida a nuestra bida a ista luenga, pos creyemos que ye agora, cuan cuasi se cumple meyo sieglo de luita por a normalizazión de l’aragonés, o momento de mirar-nos entazaga con zierta perspeutiba ta trobar os puntos fuertes e febles que nos han traito dica a situazión autual. E ixo con a fin de poder, dimpués, mirar-nos entabán e continar fendo os trangos que son menester ta plegar en a salbaguarda d’ista luenga nuestra.

proyecto1

De resultas de 500 menutos de grabazions feitas en 3 chornadas de rodache por esferens puestos d’a cheografía aragonesa en nobiembre de 2013, naxión os 37 menutos de pelicula que presentemos en febrero de 2014; 37 menutos en os que o equipo de Bonapassa, en as mans e talento de Carla Abadía e Joan Vendrell, sabió amostrar d’una traza dinamica e contemporania a pluralidá de sensibilidaz que ébanos replegau. Meses dimpués contemos con a oportunidá d’enamplar o proyeuto “Ambistas / Anvistas”, fendo naxer ista web documental an que se troban cuasi integros toz os materials replegaus ta la paranza d’a pelicula, de bez que s’adiben belatros que creyébanos d’intrés ta o espectador.

Asperamos que, sisquiá, iste proyeuto meta una pedreta más en ixe casilizio encara no espaldau e que, empentaus por a faina empezipiada ya cuasi fa meyo sieglo, continamos reconstruindo: a nuestra luenga.

proyecto2

.

OS PROTAGONISTAS

A triga d’os partizipans no estió de buen fer, pos prebemos que bi estasen representadas as esferens arias e sensibilidaz d’a bida e a cultura aragonesofona. Pillando como criterio a cantidá e/u relebanzia de treballo feito más que más en as zagueras añadas, naxió un luengo listau que abiemos de retallar por esferens razons; d’una man, as limitazions económicas e, d’atra man, as desichenzias d’un treballo de grabazión que eba de fer-se en pocas chornadas. Tot isto fazió que bellas presonas con as que ésenos quiesto contar no podesen amprar-nos a suya boz ta o nuestro primer treballo. A la fin, dimpués d’un luengo ir e tornar de calendatas, prous gritadas telefonicas e muita pazenzia por parti d’os entrebistaus, fazión parti d’a pelicula documental:

Chesús Agustín (Activista, Consello d’a Fabla Aragonesa), Dabi Anquela (Activista, Nogará-Religada), Chusé Aragüés (Editorial Gara d’Edizions), Chuan Chusé Baos (Activista, Ligallo de Fablans de l’Aragonés), María Pilar Benítez (Universidad de Zaragoza), Cherardo Callizo (Activista, Nogará-Religada), Manuel Ramón Campo (Maestro y Escritor), Carmen Castán (Maestra y Escritora), Manuel Castán (Estudio de Filología Aragonesa), Carlos García (Activista, Nogará-Religada), Alberto Gracia (Maestro, Estudioso, Consello d’a Fabla Aragonesa), Marco Antonio Joven (Activista), Óscar Latas (Escritor, Estudioso, Consello d’a Fabla Aragonesa), Óscar Lerín (Hablante nativo), José Ignacio López (Editorial Aladrada), Izarbe López Villellas (Estudiante de aragonés), Marta Marín (Hablante nativa), Juan Pablo Martínez (Neohablante), Chusé Inazio Nabarro (Escritor, Estudioso, Consello d’a Fabla Aragonesa), Francho Nagore (Universidad de Zaragoza), Ignacio Pardinilla (Grupo La Ronda de Boltaña), Santiago Paricio (Profesor de Lengua y Literatura), Dabi e Chabi (Grupo PRAU), Fernando Romanos (Estudio de Filología Aragonesa), Rubén Santarromana (Activista, Nogará-Religada), Roberto Serrano (Grupo La Orquestina del Fabirol), Chusé Raúl Usón (Sociedat de Lingüística Aragonesa y Editorial Xordica), Rafel Vidaller (Estudioso, Consello d’a Fabla Aragonesa), Javier Vispe (Maestro), Mery Williams Bandrés (Estudiante de Aragonés), Ninos e ninas d’a escuela d’Echo, Alumnalla de l’A.C. O Trango e Alumnalla d’o Diploma d’Espezializazión en Filolochía Aragonesa.

proyecto3

Dimpués, cuan empentemos a paranza d’a web documental, os suyos testimonios quedón enamplaus con os de: Carmen Bernal (Estudiante del DEFA), Ánchel Conte (Escritor y Estudioso), Ánchel Cortés (Periodista), Antón Eito (Universidad de Zaragoza), Lola Gracia (Escritora, Cineasta, Hablante nativa), Chusé Rozas (Profesor de Lengua y Literatura, Estudiante del DEFA), Eduardo Peña (Estudiante del DEFA), Jara Olivares (Empresaria) e José Ángel Sánchez (Universidad de Zaragoza).

proyecto4